Skåningar med funktionsnedsättning och e-hälsa

2020-09-14

I denna undersökning ges en bild av hur personer med funktionsnedsättning upplever e-hälsa inom Region Skåne. Undersökningen visar bland annat attfå är negativa till digitala vårdtjänster men tjänsterna är för dåligt utformade. Unga kvinnor med dålig hälsa använder de digitala tjänsterna minst. Personer med funktionsnedsättning har omfattande kontakter med vården. De tycker inte att deras kunskaper tas tillvara.

Totalt deltog 908 personer i undersökningen. De representerade över 44 olika diagnoser och ett stort antal funktionsnedsättningar och svårigheter. det finns stora skillnader mellan hur undersökningens olika grupper har svarat på frågor om bemötande, vilket förtroende de har för vården i regionen samt vilket förtroende de har för 1177 Vårdguiden.

HSO Skåne, som numer heter Funktionsrätt Skåne föreslår att:

  1. Dåligt utformade tjänster behöver bli bättre
  2. Den digitala kompetensen behöver öka
  3. Det behövs mer av delaktighet och inflytande – särskilt för dem med goda kunskaper
    Undersökningen
  4. Regionen behöver bli bättre på att nå unga kvinnor med dålig hälsa
  5. Acceptans och nyfikenhet inför ny teknik kräver förebyggande insatser

Rapporten gavs ut 2018. Författare är Stefan Johansson och Rebecka Hansen

Tillbaka